Równi na Rynku Pracy - gratka dla młodych

OHP Namysłów - logoSą jeszcze miejsca na kursy, warsztaty i szkoleniach prowadzone w ramach projektu "Równi na Rynku Pracy" GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY.

Na pytania o ofercie programu, warunkach uczestnictwa czy o terminie naboru odpowiada Pani Katarzyna Kieryk z Młodzieżowego Centrum Kariery w Namysłowie.

Co oferuje program?

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 • Nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie poprzez ukończenie kursów zawodowych w trakcie trwania projektu
 • Wzrost umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji osób uczestniczących w projekcie poprzez ukończenie grupowych treningów umiejętności społecznych w trakcie trwania projektu,
 • Nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy osób poprzez ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez osoby uczestniczące w projekcie

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • kurs zawodowy
 • 6-miesięczy staż zawodowy
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • grupowe wsparcie psychologiczne
 • indywidualne wsparcie klienta – opieka tutora
 • kurs językowy
 • podstawowy kurs komputerowy
 • kurs o standardzie ECDL Start lub kurs równoważny
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • indywidualne zajęcia z prawnikiem
 • grupowe zajęcia z prawnikiem
 • kurs przedsiębiorczości
 • trening umiejętności społecznych

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z dodatkowego wsparcia socjalnego w postaci dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia projektowe i wyżywienia w trakcie tych zajęć, kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania w trakcie odbywania szkoleń i stażu (mobilność geograficzna), refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas uczestnictwa w projekcie.

Czy kursy są odpłatne?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kto finansuje ten program?

Projekt „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancje dla Młodzieży - EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Projektodawcą jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1.

Realizatorami projektu jest 6 Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy oraz 1 Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy (szczegółowe informacje na www.ohp.pl).

Kto może skorzystać z programu? Jakie kryteria trzeba spełniać?

Kto może skorzystać - młodzież spełniająca następujące kryteria:

 • Wiek 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia);
 • Bycie osobą bezrobotną/bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się;
 • Nieposiadanie w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 •  Zamieszkiwanie w jednym z 6 województw (mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim lub wielkopolskim), gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ile osób już się zgłosiło, ile jest jeszcze wolnych miejsc?

W powiecie namysłowskim przewidziany jest udział w projekcie dla 30 osób spełniających wymienione kryteria.

W ostatnim czasie zgłosiło się 10 osób, tym samym posiadamy jeszcze 20 wolnych miejsc, a termin rekrutacji upływa z dniem 31. sierpnia 2014 roku.

Gdzie i do kiedy mogą się zgłaszać chętni?

Chętni powinni się zgłaszać do namysłowskich jednostek OHP, tj.:

 • Młodzieżowego Centrum Kariery (ul. Dworcowa 7, budynek dworca PKP, piętro I, pokój nr 14) tel.: 508 597 998 oraz
 • Młodzieżowego Biura Pracy Rynek- Ratusz (II piętro, pokój 19 c)
Darmowe szkolenia w OHP Namysłów
OHP Namysłów - logo
|