Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Wywiad z Komornikiem Sądowym Maciejem Kaczmarzykiem

Komornik Sądowy w NamysłowieW Namysłowie otwarto Punkt Informacyjny Komornika Sądowego.

O jego genezie, komorniczej perspektywie kondycji finansowej mieszkańców powiatu namysłowskiego oraz o pracy komornika sądowego w wywiadzie z Maciejem Kaczmarzykiem - Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kluczbork.

Od kiedy działa Punkt informacyjny w Namysłowie?

Punkt działa od początku lipca bieżącego roku.

Dlaczego w Namysłowie powstał taki punkt?

Kancelaria komornika Macieja Kaczmarzyka stanowi kontynuację dawnej kancelarii rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, która mieściła się w Namysłowie i swoją właściwością terytorialną obejmowała sprawy z tutejszego powiatu. Stąd ilość postępowań prowadzonych przez naszą kancelarię na terenie Namysłowa i okolic jest znaczna. Jednocześnie odległość między Namysłowem i Kluczborkiem stanowi obiektywną barierę dla zainteresowanych osób dla uzyskania informacji o stanie prowadzonej z ich udziałem egzekucji czy złożenia przez nie wyjaśnień, wniosków albo dokonania wpłaty bezpośrednio w kancelarii. Trzeba pamiętać, że gro prowadzonych przez nas spraw dotyczy osób gorzej sytuowanych materialnie, dla których podróż do siedziby kancelarii w Kluczborku wiąże się z relatywnie dużym nakładem środków i czasu. Ciągle docierające do nas sygnały o potrzebie stworzenia takiego Punktu pomogły w podjęciu decyzji o jego otwarciu.

Czy powstanie tego punktu to efekt pogorszenia kondycji finansowej mieszkańców powiatu namysłowskiego czy raczej usuwanie barier w dostępie do komornika sądowego?

Wydaje się, że kondycja finansowa Namysłowian nie uległa wielkiej zmianie w perspektywie ostatnich kilku lat. Wprawdzie w całym kraju zauważa się ogólny wzrost ilości wszczynanych egzekucji, jednak wydaje się, że jest to raczej spowodowane coraz większą dostępnością do szybkiego kredytu czy pożyczki oraz aktywnością firm windykacyjnych, niż jakimiś skutkami kryzysu czy ogólnego zubożenia społeczeństwa. Tym samym utworzenie naszego Punktu w Namysłowie podyktowane było przede wszystkim wolą usuwania barier w dostępie do komornika sadowego. W tym duchu rozważamy również możliwość wyznaczenia stałych terminów osobistego dyżuru komornika w Punkcie informacyjnym.

Jakimi dłużnikami są mieszkańcy powiatu namysłowskiego?

Trudno klasyfikować charakter dłużników według kryterium miejsca ich zamieszkania. W każdej społeczności zdarzają się przecież mniej czy bardziej komunikatywne jednostki, którym z różnymi oporami przychodzi realizować obowiązki związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Na ogół jednak widać stale podnoszącą się świadomość prawną wśród mieszkańców powiatu namysłowskiego, co przekłada się na bardziej merytoryczny sposób prowadzenia czynności egzekucyjnych. Wymaga to jednocześnie od komornika zachowania wysokich standardów osobistych i proceduralnych. Dłużnicy świadomi, że prowadzone postępowanie ma na celu zaspokojenie ich długów, nie zaś krzywdzenie ich czy naruszanie jakichkolwiek słusznych interesów, są bardziej skłonni do współpracy, jednocześnie dbając o respektowanie swoich uprawnień w toku egzekucji.

Czym - ogólnie - zajmuje się komornik sądowy?

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space
Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl

Model egzekucji przyjęty w naszym prawie wyznacza komornikowi przede wszystkim za zadanie wykonywanie orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych, szczególnie tych o roszczenia pieniężne, a także niepieniężne (jak np. eksmisje) oraz ich zabezpieczenie. Mówiąc ogólnie i w skrócie, komornik realizuje na rzecz wierzyciela uprawnienia, które wcześniej stwierdził sąd. Bez komornika treść wyroku czy nakazu zapłaty pozostawałaby często pustym zapisem, bez możliwości wykonania. Tym samym nasuwa się stwierdzenie, że komornik nie zabiera, ale oddaje to, co się komuś słusznie należy.

Komornik posiada również szereg innych kompetencji, w szczególności dokonuje spisów inwentarza i zabezpieczenia spadku po zmarłym, może doręczać zawiadomienia sądowe czy inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, jak i sprawować urzędowy nadzór nad publicznymi licytacjami na wniosek ich organizatora. Jak widać, zakres uprawnień jest dość szeroki, jednak znakomitą większość obowiązków stanowią czynności związane z egzekucją należności pieniężnych.

 

Punkt Informacyjny w Namysłowie mieści się przy ul. Chrobrego 15, tel. / fax: +48 774-459-476

Komornik Sądowy w Namysłowie
Komornik w Namysłowie na ul. Chrobrego
Ulica Chrobrego w Namysłowie - punkt informacyjny
Kancelaria komornicza w Namysłowie
Szyld Punktu informacyjnego w Namysłowie Komornika Sądowego