Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zasiłki pogrzebowe na Opolszczyźnie. Nowe dane z ZUS

Zasiłki pogrzebowe z ZUS

W 2021 r. opolski ZUS wypłacił niemal 11,7 tys. zasiłków pogrzebowych na kwotę 43,8 mln zł.

To więcej niż w dwóch wcześniejszych latach.

Czy w bieżącym roku ZUS w regionie wypłaci więcej tych świadczeń?

Jakie są prognozy?

Od stycznia do końca sierpnia tego roku opolski ZUS wypłacił 7364 zasiłki pogrzebowe na kwotę 29 milionów 492 tysięcy złotych. W porównaniu do analogicznego okresu minionego roku widać w tym zakresie spadek. Wówczas opolski ZUS przyznał 7637 zasiłków pogrzebowych, a wypłacił w związku z tym 30 milionów 633 tysięcy złotych. Na podstawie tych danych można wstępnie zakładać, że na koniec roku zgonów w regionie, a przez to wypłaconych zasiłków pogrzebowych może być mniej niż w 2021 roku – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Wypłata zasiłków pogrzebowych na Opolszczyźnie w ostatnich latach wyraźnie rosła. Na przykład w 2021 r. opolski ZUS pozytywnie rozpatrzył prawie 11,7 tys. wniosków o wypłatę tego świadczenia, a łączna wartość środków przeznaczonych na ten cel wyniosła około 43,8 mln zł. Było to więcej niż w 2020 r., kiedy w regionie ZUS wypłacił niecałe 11,1 tys. zasiłków pogrzebowych na kwotę prawie 40,8 mln zł. Jeszcze mniej przelewów związanych z kosztami pogrzebu opolskie placówki ZUS zrealizowały w 2019 r. Wtedy wypłaciły niecałe 9,5 tys. zasiłków pogrzebowych, a ich wartość sięgnęła 38 mln zł.

Wypłata zasiłku jest na wniosek

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się od ponad dekady i wynosi 4 tys. zł. Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu. Żeby je otrzymać należy złożyć formularz o nazwie Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy, który jest dostępny w każdej placówce ZUS lub na stronie www.zus.pl

UWAGA - powszechną praktyką jest że zakłady pogrzebowe odciążają rodziny w tym ciężkim czasie i załatwiają formalności uwzględniając zasiłek w wycenie swoich usług.

O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą ubiegać się członkowie rodziny czyli współmałżonek, nawet jeśli pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Zwrot kosztów pochówku będzie się też należał jednostce samorządu terytorialnego czyli gminie lub powiatowi. Ponadto pracodawcy bądź domowi pomocy społecznej, a nawet obcej zmarłemu osobie, jeśli wykaże koszty związane z pogrzebem.

Nie zawsze tyle samo

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Zasiłek pogrzebowy nie zawsze będzie wypłacony w tej samej wysokości. Kwota zależy od tego kto poniósł koszty pochówku. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł. Gdy koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub na przykład gmina, wtedy zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak maksymalnie do 4 tys. zł. Te same zasady stosuje się gdy koszty pogrzebu pokryła inna osoba niż członek rodziny. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

W skali całego kraju średnia wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS w I półroczu 2022 r. wyniosła 3995,93 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, niezbędne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Kiedy zasiłek przysługuje

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

  • była ubezpieczona w ZUS lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową,
  • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia,
  • pobierała świadczenie przedemerytalne bądź zasiłek przedemerytalny,
  • zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania.

Co jest kosztem

Katalog elementów, które podlegają refundacji w ramach zasiłku pogrzebowego nie jest precyzyjnie określony. Przyjmuje się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok.
Zatem przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę

Wniosek o zwrot wydatków można złożyć do 12. miesięcy od dnia śmierci osoby. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku wygasa. Jeśli strona, która wnioskuje o zasiłek spełniła wszystkie formalności, to ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni, od dnia wpływu wniosku do placówki ZUS. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu. Dokumentem, który potwierdza te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji, prokuratury bądź innej instytucji. W takiej sytuacji, ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, natomiast nie później niż do 30. dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia
uprawnień do zasiłku.

źródło: Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Sekcje: