Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Program konferencji naukowej z okazji 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego

Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego konferencji podaję do wiadomości jej harmonogram. Warto zarezerwować sobie czas w tym okresie i przybyć na odczyty - wstęp wolny.

W dniach od 10-13.10.br. odbędzie się w Namysłowie konferencja naukowa pod hasłem "Namysłów i Ziemia Namysłowska w dziejach Śląska i Polski - w 700. rocznicę utworzenia księstwa namysłowskiego" organizowana przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii - Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Namysłowski Ośrodek Kultury - Izbę Regionalną w Namysłowie.

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy prof. dr hab. Marek Derwich, a funkcję sekretarza pełni dr Bartłomiej Stawiarski.
 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

 

Obrady będą się odbywały w dużej sali Namysłowskiego Ośrodka Kultury,

Namysłów, pl. Powstańców Śląskich 2

 

Czwartek, 10 X 2013 r.

 

8.00-9.30 Rejestracja uczestników w holu Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Pl. Powstańców Śląskich 2

9.30-10.00            Uroczyste otwarcie obrad

 

Metody

 

10.00-10.20 prof. dr hab. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski), Projekt badawczy Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja jako szansa dla rozwoju badań regionalnych

10.20-10.40 dr Andrzej Legendziewicz (Politechnika Wrocławska), Problematyka badawczo-konserwatorska bram miejskich w Namysłowie na tle innych bram miejskich na Śląsku

 

Między Polską a Czechami

 

10.40-11.00 mgr Eryk Wodejko (Wrocław, Pracownia Archeologiczna AWALON), Badania archeologiczno-architektoniczne w Namysłowie w 2011 r. (odkrycia reliktów bramy Wrocławskiej, Krakowskiej, wschodniego traktu ratusza oraz pręgierza)

11.00-11.20 mgr Damian Halmer (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Proluksemburska polityka Bolka I Niemodlińskiego – geneza i konsekwencje związku księstwa niemodlińskiego z Czechami w świetle źródeł i literatury

11.20-12.00            Przerwa na kawę

12.00-12.20 prof. dr hab. Tomasz Nowakowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Traktat namysłowski (1348) i jego rola w stosunkach polsko-luksemburskich

12.20-12.40 prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Ocena pokoju namysłowskiego w historiografii polskiej i czeskiej

12.40-13.00 prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Ziemia namysłowska w polityce książąt opolskich w II połowie XIV wieku

13.00-13.45            Dyskusja

14.00-15.00            Przerwa obiadowa

 

Źródła

 

15.20-15.40 mgr Anna Caban (Archiwum Państwowe w Opolu), Nieznane materiały dotyczące historii Ziemi Namysłowskiej w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu

15.40-16.00 dr Roland Czarnecki (Uniwersytet Wrocławski), Obraz Czechów i Polaków w kronice namysłowskiej Johannesa Frobena

16.00-16.20 mgr Marta Czyż (Uniwersytet Wrocławski), Renesansowe pomniki nagrobne w powiecie Namysłowskim

16.20-16.40            Przerwa na kawę

16.40-17.00 mgr Ewelina Bożek-Leszczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Drewniane budownictwo kościelne ziemi namysłowskiej w czasach nowożytnych

17.00-17.20 dr Łukasz Krzywka (Uniwersytet Wrocławski), Pałac rodziny von Posadowsky w Posadowicach

17.20-17.40 prof. dr hab. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski), Rozwój przestrzennego Namysłowa w świetle źródeł kartograficznych i ikonograficznych (tekst wystąpienia odczyta dr Łukasz Krzywka z Uniwersytetu Wrocławskiego)

17.40-18.00 mgr Adam Szeląg (Uniwersytet Wrocławski), Program ikonograficzny polichromii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Michalicach

18.00-18.50    Dyskusja

 

Piątek, 11 X 2013 r.

 

Miasto

 

9.50-10.10 prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka Luksemburgów wobec Śląska

10.10-10.30 dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Politechnika Wrocławska), Rekonstrukcja pierwotnej parcelacji Namysłowa na tle lokacji miejskich na Śląsku

10.30-10.50 Przerwa na kawę

10.50-11.10 Jerzy Serafin (Politechnika Wrocławska), Zamek w Namysłowie - wstęp do badań

11.10-11.30 dr Sylwia Rodak (Wrocław), Ceramika późnośredniowieczna z badań archeologicznych przeprowadzonych na dziedzińcu zamkowym w Namysłowie w 2012 roku

11.30-11.50 mgr Magdalena Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Namysłowski ratusz w XIX w.

11.50-12.10 dr Beata Marcisz-Czapla (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Namysłowskie tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

12.10-13.15            Dyskusja

13.30-14.45            Przerwa obiadowa

15.00-15.20 dr Daniel Wojtucki (Uniwersytet Wrocławski), Namysłowscy kaci w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z XVI-XVIII w.

15.20-15.40 mgr Joanna Nikel, mgr Kinga Janusiak (Uniwersytet Wrocławski), Szpitalnictwo w Namysłowie w XIX i XX w.

15.40-16.00 dr Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski), Miejskie zakłady przemysłowe Namysłowa do 1945 r.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

16.00-16.20 prof. dr hab. Barbara Krystyna Kubis (Uniwersytet Opolski), Życie codzienne mieszkańców Namysłowa i ziemi śląskiej w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej

16.20-16.40            Przerwa na kawę

16.40-17.00 mgr Michał Palczyński (Uniwersytet Wrocławski), Udział Związku Walki Młodych w życiu społeczno-politycznym Namysłowa po drugiej wojnie światowej (1945-1948)

17.00-17.20            dr Grzegorz Kłys (Uniwersytet Opolski), Miejsce – zapomniane miasto

 

Ludzie

 

17.20-17.40 prof. dr hab. Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski), Jan Licinius Namysłowski a irenizm ariański przełomu XVI i XVII w.

17.40-18.00 Iwona Rygiel (Uniwersytet Wrocławski), Sprawa namysłowskich bonifratrów w latach 1948-1950

18.20-18.40 ks. dr hab. Norbert Jerzak (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Integracyjna rola kapłana na Dolnym Śląsku na przykładzie ks. Stefana Helowicza - proboszcza i dziekana z Namysłowa

18.40-19.30            Dyskusja

 

Sobota, 12 X 2013 r.

 

Księstwo – ziemia – powiat

 

9.30-9.50 Marcin A. Klemenski (Uniwersytet Jagielloński), Dziedzic Królestwa Polskiego – Konrad I Oleśnicki (1292/1298-1366)

9.50-10.10 mgr Mateusz Gigoń (Uniwersytet Wrocławski), Rycerstwo Ziemi Namysłowskiej w pierwszej połowie XIV w.

10.10-10.30    dr Marek L. Wójcik (Uniwersytet Wrocławski), Pieczęcie rycerstwa namysłowskiego w dobie przedhusyckiej

10.30-10.50 mgr Joanna Gacek (Uniwersytet Wrocławski), Prześladowanie czarownic na ziemi namysłowskiej na tle Śląska

10.50-11.10            Przerwa na kawę

11.10-11.30    mgr Tomasz Hanejko, mgr Adam Marcinkiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Wychowanie i oświata w księstwie namysłowskim

11.30-11.50 dr Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu), Opisy ziemi namysłowskiej w literaturze historycznej i geograficznej XVIII-XIX w.

11.50-12.10 dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Opolu), AK za „słupkami”. Z dziejów podziemia niepodległościowego w pow. namysłowskim

12.10-12.30 dr Zbigniew Bereszyński (Opole), Opór społeczny i działalność opozycyjna na ziemi namysłowskiej w latach 1945-1989

12.30-12.50 mgr Janusz Oszytko (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Opolu), Prześladowanie i Zagłada Żydów niemieckich na północnowschodnich kresach województwa opolskiego na przykładzie wybranych gminy żydowskich: w Pokoju i w Miejscu

12.50-13.10 dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski), Organizacja życia kulturalnego na Ziemi Namysłowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej

13.10-13.45 Dyskusja

14.00-15.00            Przerwa obiadowa

15.00-15.20 dr Piotr Pałys (PIN – Instytut Śląski w Opolu), Kontakty Ziemi Namysłowskiej ze Związkiem Serbów Łużyckich Domowina w latach 1964-1997

 

Religia

 

15.20-15.40 dr Agata Tarnas-Tomczyk (Uniwersytet Wrocławski), Fundacje i posiadłości klasztorne na Ziemi Namysłowskiej w średniowieczu. Między Wrocławiem a Opolem

15.40-16.00 dr Dariusz Karczewski (Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Średniowieczne dzieje klasztoru franciszkanów w Namysłowie

16.00-16.20 ks. wikariusz mgr Grzegorz Kopij (Archidiecezja Wrocławska), Mecenat franciszkanów namysłowskich. Zachowane wyposażenie dawnego kościoła oo. franciszkanów w Namysłowie

16.20-16.40 Przerwa na kawę

16.40-17.00 ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Protestantyzacja Namysłowa

17.00-17.20 dr Bartłomiej Stawiarski (Namysłów), Kościół ewangelicki w Starościnie w świetle dokumentów erekcyjnych

17.20-17.40 dr Renata Madziara (Bibliotheca Silesiana), Historia parafii ewangelicko-augsburskich na Ziemi Namysłowskiej po II wojnie światowej

17.40-18.00 mgr Marcin Musiał (Uniwersytet Wrocławski), Namysłowscy reformaci w latach 1675-1809

18.00-18.50            Dyskusja

 

Niedziela, 13 X 2013 r.

 

Zwiedzanie Namysłowa i okolicy

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

O imprezach towarzyszących i wydawnictwach będziemy informowali w miarę ich finalizowania.

Dodanych komentarzy: 2

WARSZTATY ARCHEOLOGICZNO-EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

10-11 X 2013 R. (GODZ. 10-15)

IZBA REGIONALNA W NAMYSŁOWIE - UL. SZKOLNA 2

Zajęcia będą się odbywały w ramach obchodów 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego i są dla uczniów całkowicie bezpłatne. Warsztaty finansowane są ze środków Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 862/P-DUN/2013 z dnia 19 VII

OPIS ZAJĘĆ:
Każdy z nas był kiedyś na wsi, widział zboża rosnące na polach, pasące się zwierzęta i krzątających się w gospodarstwach rolników. Mało kto zapewne zastanawiał się jak wyglądało życie pierwszych rolników prawie 7 tysięcy lat temu. Na naszych warsztatach dowiemy się jakie hodowano zwierzęta, jakie uprawiano rośliny i co z nich uzyskiwano.

Zobaczymy jak wyglądały i do czego służyły krzemienne noże, sierpy, kościane motyki i topory wykonane z poroża. Poznamy również tajemnice robienia mąki mieląc własnoręcznie ziarno na żarnie. Spróbujemy również swoich sił w wykonywaniu najstarszych nici z owczej wełny używając wrzeciona i przęślika.

Czynności, które wykonają uczniowie:

  • wykonywanie glinianych naczyń i figurek,
  • wykonywanie wełnianych nici za pomocą przęślika i wrzeciona,
  • tkanie materiału na krośnie,
  • rąbanie drewna za pomocą toporów wykonanych z poroża.