Skąd ta zieleń? Najnowsza historia flagi i herbu powiatu namysłowskiego

W krótkiej, dwunastoletniej, historii współczesnego powiatu namysłowskiego dwukrotnie zmieniły się jego symbole. Dlaczego?

Do zbadania najnowszej historii herbu i flagi powiatu namysłowskiego zainspirowały mnie dyskusje prowadzone na tym portalu. Wynika z nich jedno - mamy małą świadomość i wiedzę na temat naszych symboli i co za tym idzie nie identyfikujemy się z nimi. Czy tak jest naprawdę?

Historia współczesnych symboli (a właściwie tylko herbu) naszego powiatu rozpoczyna się trzy lata po powstaniu samego powiatu. W 2001 roku ówczesny starosta Adam Maciąg wysyła do MSWiA prośbę o zaopiniowanie wzoru herbu powiatu namysłowskiego. Każdorazowo opinia ministerstwa, podparta opinią Komisji Heraldycznej, jest wymagana do ustanowienia herbu i flagi jednostek samorządu. Co ciekawe pismo w tej sprawie opatrzone było herbem miejskim, który w ciągu tych pierwszych trzech lat istnienia powiatu, służył również staroście.

Herb powiatu namysłowskiego

Punktem wyjścia do opracowania plastycznego proponowanego herbu powiatu była plakietka datowana na 1925 rok, przedstawiająca herb, w którym czarny śląski orzeł widnieje w złotym polu. Jak zauważa się w opisie, propozycja jak i historyczny wzorzec różnią się w sposób zasadniczy - z kierunkiem głowy włącznie - od herbu samego miasta Namysłowa. Orzeł wg nowego projektu ma na piersi srebrną tarczę sercową z pięcioma czerwonymi różami, będącymi plastycznym symbolem pięciu gmin w powiecie namysłowskim. Ogon orła wsparty jest na czerwonej, sześcioramiennej gwieździe - godle Marii Panny.

Herb powiatu namysłowskiego - historia.

Komisja i MSWiA w 2001 roku pozytywnie opiniują przedstawiony projekt. Jednak heraldycy przedstawiają swoje uwagi. Ich zdziwienie budzi fakt, że w przedstawionym herbie pominięta została przepaska sierpowa na skrzydłach orła, stanowiąca istotny wyróżnik orła śląskiego. - Zasadne wydaje się wprowadzenie przepaski na skrzydłach orła - postuluje w piśmie Komisja. Jej zastrzeżenia budzi również kształt tarczy, dlatego zaleca nadanie jej właściwych proporcji wg wzoru tarczy o dolnej krawędzi zaokrąglonej (tzw. tarczy hiszpańskiej). Powołując się na publikacji Miasta polskie w Tysiącleciu, t. I - II, Komisja zauważa, że poprawy wymaga również stylizacja heraldycznego orła. Postuluje także rozważenie zmiany elementów godła w tarczy sercowej, w której zamiast pięciu niezbyt poprawnie narysowanych róż może wystąpić jedna róża z pięcioma płatkami, przedzielonych zielonymi listkami. Jeśli na skrzydła orła zostanie wprowadzona srebrna (biała) przepaska to dla zróżnicowania barw tarcza herbowa (zapewne pomyłka, gdyż chodziło o sercową - przyp. aut.) może mieć barwę czerwoną, a róże (lub róża) białą, z czerwonym środkiem i zielonymi listkami między płatkami.

Po pozytywnej opinii ministerstwa i Komisji Heraldycznej zmian w herbie nie wprowadzono. Opracowano za to projekt flagi i już na początku 2002 roku wysłano go do zaopiniowania:

Bez zieleni flaga namysłowskiego powiatu

Opinia znowu jest pozytywna. Jednak Komisja wskazuje, by zmieniono porządek barw na fladze. Ze względu na barwy tarczy sercowej, należy je ułożyć w kolejności od góry: czerwony, biały, a dolny czarny, gdyż to orzeł czarny jest nośnikiem czerwonego godła w polu białym. Podobnie jak przy poprzedniej opinii zalecono określić walor użytych barw w poligraficznym systemie oznaczeń CMYK lub PANTONE.

Wersja flagi - bez zieleni

28 maja 2002 roku rada powiatu stosowną uchwałą ustaliła herb i flagę powiatu namysłowskiego.

W 2006 roku w wyniku wyborów zmieniły się władze powiatu. Nowy starosta, Michał Ilnicki, postanowił zmienić symbole przyjęte przez poprzedników i już w 2007 r. podjęto prace przygotowujące zupełnie nowy projekt herbu i flagi. Prace nad przygotowaniem wizerunku symboli zlecono artyście plastykowi, projektntowi architektury, wnętrz, koncepcji heraldycznych i tkanin Michałowi Marciniakowi-Kożuchowskiemu z Brzegu.
Projekt zakładał całkowitą zmianę herbu i flagi. Dotychczasowego orła zamierzano zmienić na orła typu śląskiego, ze srebrną przepaską na piersiach. Modernizację miała także przejść flaga powiatu. Żółć, czeriweń, biel i czerń zamierzano zastąpić trzema innymi kolorami: zielonym, złotym (żółtym) i czerwonym. Sprawa wywołała burzę polityczną. Będący już wówczas w opozycji radny Adam Maciąg ironizował na łamach NTO, że przewaga koloru zielonego na fladze to powiązanie z PSL-em, czyli ugrupowaniem wówczas rządzącym powiatem namysłowskim. Starosta Michał Ilnicki odpowiadał, że symbolikę nalezy poprawić. Podpierał się opinią komisji heraldycznej z 2001 roku. Mimo kontrowersji symbolika zyskała akceptację ministerstwa i ostatecznie w czerwcu 2008 roku została ustanowiona stosowną uchwała rady powiatu.

Skąd zatem kolor zielony na zmienionej fladze powiatu? Projektant Michał Marciniak-Kożuchowski uzasadnia to następująco:
Flaga powiatowa (jak też flaga urzędowa {z herbem...}...) dla Powiatu Namysłowskiego, są kształtowane tak, ażeby wprowadzając do flagi urzędowej herb powiatu, nie natrafić na poważne trudności natury konstrukcyjnej, jak i układu barw wzajemnie względem siebie.
Założono, iż flaga samorządowa Powiatu Namysłowskiego, będzie składać się z trzech poziomych pasów barwnych, w trzech różnych barwach (Aby także ukazać stary układ barw, w tradycji ob-szaru namysłowskiego... To barwy: złota {żółta...} i czerwona...).
Pas górny flagi (poziomego prostokąta płata materii...), w którym to ma znaleźć się tarcza z herbem powiatu, z konieczności winien być swą wysokością (szerokością) - dominantą nad pozostałymi dwoma  pasami barwnymi. Dwa pozostałe pasy – są jednakowej wysokości (szerokości) i zamykają dołem poziomy prostokątny płat materii flagi.
Rozpatrując bezkolizyjny układ  barw w herbie Powiatu Namysłowskiego względem siebie, jak też barwy flag powiatów i gmin znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu Powiatu Namysłowskiego (co jest ważne ze względu na podobieństwo barw w płatach flag samorządów bezpośrednio ze sobą sąsiadujących...) - przyjęto kształtowanie barw w urzędowej fladze (z herbem...), wyprowadzając główne barwy z tarczy sercowej.
Dlatego też (biorąc pod rozwagę relację barwy pola tarczy herbu powiatu {barwa złota, zamiennie żółta...}, w stosunku do głównej barwy w płacie flagi, na której winna znaleźć się złota tarcza z herbem...), jako główną barwę pasa we fladze, przyjęto barwę listków z wizerunku róży – zieloną.., Te barwy (złota, zamiennie żółta i zielona...) mają wzajemne dobre relacje, a nadto barwa żółta jest współtworzącą barwę zieloną. Następnie, zielona barwa - winna zostać oddzielona od innej barwy metalem (i tu znowu najbliższym i współtworzącym, jest barwa metalu – złota...).
Dawnymi barwami Namysłowa, to barwy żółta i czerwona... Wobec powyższego, jako barwa podrysująca szeroki pas zielony, zaistniał pas o barwie metalu – złota... Pod nim, został wprowa-dzony pas czerwony.
Tak więc we fladze powiatu została zachowana tradycja barw obszaru namysłowskiego (barwy: żółta (złota...) i czerwona...), a zarazem ukazana została barwa pola tarczy sercowej.
Nie ma także kolizji z sąsiednimi samorządami ani z samorządem miejskim Namysłowa, który tarczę z herbem miasta o złotym polu, kładzie na pas barwy czerwonej.

Flaga powiatu namysłowskiego - co i dlaczego?
flaga urzędowa powiatu namysłowskiego

Zatem zieleń na fladze powiatu namysłowskiego nie pojawiła si tam ze względów historycznych. Po prostu, zdaniem projektanta, dobrze się komponuje z kolorystyką herbu, który w wersji urzędowej flagi znajduje się właśnie na pasie zielonym.

W następnym części postaram się odtworzyć genezę i symbolikę herbu powiatu. Przedstawię także pogląd projektanta obecnego herbu powiatowego odnośnie zwróconej w prawą stronę głowy orła z herbu miasta i gminy.

temat / lokalizacja

Tematy