Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Afera pożyczkowa - oficjalna informacja burmistrza

Dzisiaj opublikowano: "Informacja o kontroli w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie" pod którą widniej podpis Burmistrza Krzysztofa Kuchczyńskiego

Informacja ta ma następującą treść:

"Namysłów, 8 lipca 2013 r.

Informacja o kontroli
w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie

W dniach 14-19 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Namysłowa, przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - Funduszem Mieszkaniowym Placówek Oświatowych Gminy Namysłów. W trakcie kontroli wykryto szereg nieprawidłowości w powyższym zakresie, które polegały m.in. na korzystaniu ze środków w/w Funduszu przez osoby nieuprawnione. Nieprawidłowości polegały również na wykorzystywaniu w/w środków niezgodnie z Regulaminem ZFŚS oraz na braku właściwego nadzoru. Kontrolą objęto pracowników Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej, a szczególnie Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Namysłów.

W dniu 24 czerwca 2013 r. przedłożono protokół z kontroli dyrektorom jednostek oświatowych (17), objętych kontrolą w zakresie pożyczek z ZFŚS - Fundusz Mieszkaniowy.

Protokół zawiera szczegółowe omówienie nieprawidłowości dot. obsługi w/w Funduszu przez pracowników Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Zespół kontrolny dokonał także sprawdzenia zobowiązań wynikających z pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz członków Rady Funduszu, która zatwierdzała pożyczki z FM. W protokole zawarto pełne imiona i nazwiska osób, które popełniały nieprawidłowości bądź nadużycia oraz opisano charakter czynu.

Jednocześnie Z-ca Burmistrza Namysłowa p. Andrzej Galla powiadomił dyrektorów jednostek oświatowych, że zabezpieczono wszystkie dostarczone kontrolującym dokumenty i z uwagi na ilość materiału i wagę problemu Burmistrz Namysłowa podjął decyzję o zleceniu szczegółowej kontroli w w/w zakresie audytorom.

Z uwagi na skalę zjawiska i złamanie zasad etyki zawodowej protokół zostanie upubliczniony po zakończeniu całości kontroli i otrzymaniu w tej sprawie opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nadmienia się, że w stosunku do pracowników urzędu, obsługujących FM, po zapoznaniu się z wynikami kontroli, tj. odnośnie pracowników Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej (w tym naczelnika wydziału) Burmistrz postanowił, co następuje:

1) cztery osoby zwolnić dyscyplinarnie (art. 52 Kp.),
2) jedną osobę ukarać karą nagany,
3) jedną osobę ukarać karą upomnienia,
4) z czterema osobami rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy porozumienia stron.

Odnośnie pozostałych sześciu pracowników Wydziału nie podjęto żadnych czynności (nadal pozostają w zatrudnieniu), gdyż nie znaleziono żadnych dokumentów, które świadczyłyby o popełnieniu przez nich nieprawidłowości odnośnie Funduszu Mieszkaniowego.

Ponadto dokonano z dniem 1 lipca br. Zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu, polegających głównie na umieszczeniu Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych w strukturze Wydziału Finansowego, który jest kierowany i nadzorowany bezpośrednio przez Skarbnika Gminy. Zmieniono także siedzibę wymienionego Referatu - na budynek A, I p., pok. 20-21 i 23-24.

Aktualnie czynności kontrolne przeprowadzają audytorzy (z Opola), którzy mają je zakończyć najpóźniej do 18 lipca br. Audytorzy sprawdzają przede wszystkim sposób udzielania pożyczek z Funduszu Mieszkaniowego, którym zgodnie z przepisami gospodarują dyrektorzy jednostek oświatowych, nadzór nad Funduszem oraz prawidłowość zaciągania pożyczek przez dyrektorów.

Po zapoznaniu się z ustaleniami audytorów zostaną podjęte odpowiednie decyzje, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
"

Treść informacji pochodzi z oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie: www.namyslow.eu.