Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

O zatrudnieniu młodziezy i o OHP w Namysłowie

Wojewódzka Rada Programowa OHP i goście naradzali się w Namysłowie w kwestii zatrudnienia młodzieży m. in. w ramach projektu Gwarancje dla młodzieży.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP miało miejsce w Namysłowie 28. maja 2014 roku w Środowiskowym Hufcu Pracy przy ul. Pułaskiego 3b.

Wojewódzka Rada Programowa OHP

Rada Programowa to organ opiniodawczo-doradczy Wojewódzkiego Komendanta OHP w zakresie inicjatyw programowych oraz budowania pozytywnego wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy.

Zadania rady

 • opiniowanie przedsięwzięć Wojewódzkiego Komendanta wynikających ze strategii rozwoju jednostki i zadań związanych z działalnością ustawową OHP;
 • opiniowanie projektów dokumentów, programów mających istotne znaczenie dla działań OHP wobec młodzieży;
 • określenie potrzeb i wskazanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wychowanych, pomocowych i aktywizujących młodzież;
 • doradztwo w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zrzeszonej w OHP oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.
 • pomoc merytoryczno-organizacyjna w prowadzonych działaniach OWK OHP
  i podległych jednostek organizacyjnych;
 • wspieranie i promocja działalności OHP w poszczególnych środowiskach województwa opolskiego.

Aktualny Skład Wojewódzkiej Rady Programowej OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

 1. Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski – przewodniczący,
 2. Teresa Karol –   Zastępca przewodniczącego,
 3. Zenon Jasiński – prof. dr hab.– Dyrektor Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego - zastępca przewodniczącego,
 4. Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty,
 5. Tadeusz Staruch – Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu,
 6. Jacek Suski – Dyrektor WUP w Opolu,
 7. Barbara Zając - Wójt Gminy w Pokoju,
 8. Teresa Łyko – Kurator sądowy ds. nieletnich,
 9. Dorota Mielczarek-Koziołek – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Oleśnie,
 10. Janina Okrągły  - poseł na sejm RP,
 11. Waldemar Zadka – dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego,
 12. Rajmund Miller – poseł na sejm RP,
 13. Ireneusz Wiśniewski – dyrektor CKPiU w Kędzierzynie - Koźlu.

Podczas posiedzenia oprócz przedstawienia dokonań OHP w zakresie swych statutowych zadań i celów przedstawiono również założenia leżące u podstaw projektu Gwarancje dla młodzieży.

Projekt GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Gwarancje dla młodzieży to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 roku w ramach Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Stanowi skierowany do państw członkowskich postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom
w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego
lub utraty pracy. 

Gwarancje dla młodzieży są odpowiedzią na problem bezrobocia i wykluczenia społecznego młodzieży w kontekście walki oraz zapobiegania tym zjawiskom w celu jak najszybszego odwrócenia negatywnej tendencji w zatrudnieniu młodzieży w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zaproponowany przez Komisję Pakiet dotyczy zatrudnienia, kształcenia
i szkolenia.

Cele projektu

 • Objęcie młodych osób wsparciem prowadzącym do podjęcia nauki lub szkolenia, bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.
 • Objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi
  i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi
  do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży będą osoby młode w wieku 15-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET).

W pierwszej kolejności będą to osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że będą to przede wszystkim osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (status osoby bezrobotnej nie jest negatywną przesłanką odnośnie otrzymania wsparcia).

Osoby zgłaszające się do OHP będą kwalifikowane do następujących grup wiekowych:

 • młodzież w wieku 15-17 lat
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się

 • młodzież w wieku 18-24 lata

nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy (osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy):

 • osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
 • absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Typy działań

dla osób w wieku 15-16 lat

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, materiałów edukacyjnych.

dla osób w wieku 16-17 lat

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli także lokalni działacze, przedstawiciele samorządu i wielu instytucji publicznych tak odpowiedzialnych za kwestie pracy i edukacji jak i współpracujących z OHP.

Zdjęcie z KPP w Namysłowie