Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Regulamin

REGULAMIN

Namyslowianie.pl

 

I Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.namyslowianie.pl oraz określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Wydawcą Namyslowianie.pl jest: TADANKA Tadeusz Jurek 56-400 Oleśnica ul. mjr Henryka Sucharskiego 2c/1, zwany dalej Wydawcą.

3. Redaktorem naczelnym Namyslowianie.pl jest Tadeusz Jurek.

4. Oficjalne kanały komunikacji Portalu to:

- adres e-mail: redakcja@namyslowianie.pl;

- tel. 784-011-696;

- adres pocztowy:

Namyslowianie.pl

56-400 Oleśnica ul. mjr Henryka Sucharskiego 2c/1

 

II Definicje

Portal - strona www dostępna pod adresem http://www.namyslowianie.pl w postaci systemu stron z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną, świadczoną na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, oprawą graficzną i strukturą organizacji; który umożliwia Użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych lub oferowanych przez Właściciela, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych / oferowanych przez Właściciela, przez Portal w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w tym usług płatnych.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.

Właściciel -  TADANKA Tadeusz Jurek 56-400 Oleśnica ul. mjr Henryka Sucharskiego 2c/1

Administrator – właściciel tudzież osoba lub podmiot, która/-y zarządza i prowadzi całość lub poszczególne strony Portalu, działając z upoważnienia Właściciela.

Redakcja - prowadzona przez redaktora naczelnego, publikuje strony - treści dziennika Namyslowianie.pl poprzez użytkowników o nazwach: Tadeusz Jurek, Webmaster.

Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób z niego korzystający, zarejestrowany, posiadający swoją nazwę użytkownika, hasło i własny Profil na Portalu.

Użytkownik niezarejestrowany – użytkownik który nie podjął lub nie przeszedł do końca procesu rejestracji użytkownika; użytkownik taki może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.

Nazwa użytkownika – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika na Portalu, jaka została przez niego wybrana / przyjęta podczas rejestracji Profilu na Portalu.

Hasło - ciąg znaków, jakim Użytkownik zabezpiecza swój Profil wprowadzając go do formularza rejestracyjnego, i który służy do rozpoznawania go przez system Portalu przy każdym kolejnym logowaniu się.

Profil – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (przesłaniu poprzez formularz logowania Nazwy użytkownika i Hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu; obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu.

Rola użytkownika - predefiniowany zestaw uprawnień i obowiązków użytkownika.

Konto Premium - usługa płatna polegająca na nadaniu użytkownikowi odpowiedniej roli. Zakres dodatkowych uprawnień określono w Cenniku.

Firma Premium - usługa płatna polegająca na nadaniu użytkownikowi odpowiedniej roli. Zakres dodatkowych uprawnień określono w Cenniku.

Blog - strona prowadzona i udostępniana w ramach usług komunikacji internetowej, która umożliwia Użytkownikowi prowadzenie dziennika internetowego. To zbiór publikacji (Wpisów na blogu) użytkownika korzystającego z tej usługi.

Wizytówka firmy - strona prowadzona i udostępniana w ramach usług komunikacji internetowej, która umożliwia Użytkownikowi prowadzenie strony z danymi firmy.

Ogłoszenia drobne - serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej z wyłączeniem: ofert pracy i ofert dotyczących nieruchomości.

Ogłoszenia nieruchomości - serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej dotyczącej nieruchomości.

Oferty pracy - serwis udostępniony dla Użytkowników o roli Firma, w celu prezentacji ofert pracy.

Wydarzenie - strona udostępniona Użytkownikom w celu prezentacji informacji prasowej dotyczącej wydarzeń.

Kalendarz - serwis prezentujący wydarzenia w formie kalendarza.

Komentarz - usługa świadczona użytkownikom zarejestrowanym polegająca na umożliwieniu dodawania swoich komentarzy na wybranych stronach Portalu.

Klepsydry (nekrologi) - serwis prezentacji danych o zgonie oraz miejscu i czasie pochówku osoby zmarłej. Dane do nekrologów mogą pochodzić TYLKO z zakładów pogrzebowych z którymi Redakcja doszła w tym zakresie do porozumienia.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.: udostępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości (prowadzenie blogów, zamieszczanie komentarzy, wyrażanie ocen, zamieszczanie ogłoszeń drobnych, ogłoszeń motoryzacyjnych, ogłoszeń nieruchomości), udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługi płatne - usługi których wykonanie podlega opłacie zgodnie z Cennikiem usług płatnych.

Klient komercyjny - podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) zlecający wydawcy wykonanie usługi płatnej.

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych.

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Portalu).

Usługi komunikacji internetowej – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych.

Społeczność internetowa – grupa stałych Użytkowników Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.

Cennik - określa ceny usług płatnych, jest integralną częścią regulaminu. Aktualny cennik jest publikowany pod adresem: www.namyslowianie.pl/cennik

 

III Postanowienia ogólne

 

1. Portal powstał celem publikacji materiałów prasowych dziennika Namyslowianie.pl oraz w celu tworzenia informacji przez Użytkowników, którzy są zaangażowani w upowszechnianie informacji publicznej, dziennikarstwo obywatelskie i budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie Internetu. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać stworzenie społeczności internetowej, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.

2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt. II.

3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.

4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.

5. Treści zamieszczone na Portalu są dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego. Użytkownicy wprowadzający swoje teksty do Portalu wykorzystując sieć Internet nie stają się współtwórcami Baz Danych.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. Korzystanie z odpłatnych usług wydawcy nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

 

IV Zakres usług

1. Dla Użytkowników w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie:

 - w zakresie informacji ogólnodostępnej: możliwość przeglądania stron Namyslowianie.pl,

 - w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie opublikowanych treści,

2. Dla Użytkowników zarejestrowanych dostępne są nieodpłatnie:

- publikowanie wybranych typów stron, komentarzy,

- korzystanie z systemu powiadomień,

- prowadzenie własnego Bloga (korzystanie z usługi wymaga indywidualnego kontaktu z Redakcją - wysłania prośby o bloga z uzasadnieniem).

Użytkownik prowadzący bloga zobowiązuje się do nie łamania prawa zwłaszcza poprzez podawanie informacji nieprawdziwych lub godzących w czyjąś godność. Zobowiązuje się równie do nie wykorzystywania materiałów (tekst, zdjęcia) co do których nie posiada praw do ich upubliczniania.

Użytkownik prowadzący bloga przyjmuje do wiadomości iż Redakcja nie dzieli z nim odpowiedzialności za upublicznioną przez niego treść.

- komunikowanie się za pomocą Portalu z innymi Użytkownikami.

3. Usługi płatne:

 - dodatkowe opcje dla użytkowników (dodawanie zdjęć w ogłoszeniach drobnych, dostęp do pełnych treści artykułów) - Konto Premium

 - publikowanie reklam,

 - dodatkowe opcje dla użytkowników (rozbudowana wizytówka firmy, blok Polecają nas Namyslowianie.pl, widoczność firmy na Mapie) - Firma Premium,

 - preferencyjne publikowanie (publikowanie treści przez Redakcję) w szczególności: ofert pracy, ogłoszeń nieruchomości, wizytówki firmy, artykułu,

O innych usługach dodatkowych Użytkownicy będą powiadamiani w miarę ich wprowadzania.

Na portal publikowane są banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam lub dostawców treści. Korzystając z baneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem / firmą i na swój rachunek. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach do których prowadzą linki ze stron Portalu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość informacji lub usług reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia), ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest Klient komercyjny (reklamodawca).

 

V. Techniczne warunki świadczenia usług

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

Wydawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron Portalu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Wydawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z Regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika z danych stron Portalu.

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług świadczonych Użytkownikom przez Portal podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@namyslowianie.pl. Reklamacje powinny być wysłane z adresu, który został podany w rejestracji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Nazwę użytkownika, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji (w tym czas zdarzenia, szczegółowy adres strony na której doszło do zdarzenia, itp.).

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy.

 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem – są udostępniane na stronach Portalu.

2. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:

a. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

b. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,

c. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,

e. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych zasad korzystania z Portalu, zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego:

a. dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych:

b. kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Platformy,

c. rozpowszechnianie treści publikowanych na stronach Portalu,

d. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Portal.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych zasad korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych przez redakcję Namyslowianie.pl prosimy o kontakt na adres: redakcja@namyslowianie.pl W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych przez danego Użytkownika należy się kontaktować z danym użytkownikiem.

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Autor uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponoszą Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników  Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy.

8. Niniejsze zasady korzystania z Portalu nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu.

9. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

 

IX. REJESTRACJA

1. Portal została zaprojektowana na 2 poziomach o różnych stopniach dostępu:

a. I poziom – dostępny dla Użytkowników niezarejestrowanych,

b. II poziom - dostępny dla Użytkowników zarejestrowanych.

2. Podstawą korzystania ze stron Portalu jako Użytkownik jest bezpłatna rejestracja w systemie, która nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Dostęp do Usług Portalu na poziomie II mają tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy aby skorzystać z Usług świadczonych na Portalu muszą każdorazowo zalogować się.

3. Korzystanie z Portalu na Poziomie I jest swobodne, dobrowolne, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania. Jest to dostęp dla wszystkich osób odwiedzających Portal (zgodnie z zakresem określonym w części IV. pkt. 1. niniejszego Regulaminu).

4. Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej na Portalu oraz publikowanie materiałów własnych, zamieszczanie zdjęć i innych materiałów wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika.

5. W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić formularz rejestracyjny.

6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz Użytkownik równocześnie:

a. uzyskuje dostęp do II poziomu dostępu na zasadach określonych w Regulaminie,

b. zapewnia o zapoznaniu się z Regulaminem,

c. zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną i prawne upoważnienie do dokonania rejestracji,

d. zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez wydawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o ochronie baz danych.

7. Podczas procesu rejestracji Użytkownik podaje Nazwę użytkownika, Hasło, swój adres e-mail. Dane te są niezbędne do czynnego korzystania z Portalu na II poziomie dostępu.

8. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony Hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.

9. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie uzyskania Konta oraz link aktywujący konto. Użycie linku jest konieczne by zakończy proces rejestracji.

10. Właściciel nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. Weryfikacji - w sposób określony w części IX pkt.9. niniejszego Regulaminu - podlega jedynie adres e-mail.

11. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu.

12. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w terminie 14 dni.

13. W przypadku podania fałszywych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług i wycofania Użytkownika z Portalu.

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika.

15. W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych na Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora.

16. Właściciel / Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.

17. Umowa o korzystanie z Portalu jest zawierana na czas nieokreślony.

18. Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę.

19. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).

20. Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Portalu zostaje zablokowany. Treści opublikowane przez użytkownika zostaną publikowane jako treści użytkownika o nazwie Anonim albo - na wyraźne żądanie użytkownika przesłane do Redakcji - zostają wycofane z publikacji. Całkowite skasowanie danych użytkownika oraz treści opublikowanych przez użytkownika który wypowiedział umowę - ze względów technicznych - nastąpi w ciągu 60 dni od zablokowania dostępu Użytkownika.

21. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Portalu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez dostęp, treści przekazywane lub w niedozwolony sposób wykorzystywanie informacji, do których korzystający uzyskał dostęp przez Portal, naruszenia przepisów karnych, karnoskarbowych, w tym przepisów szczególnych; zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych lub baz danych bądź o świadczenia usług drogą elektroniczną, lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela.

 

X Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownik ma prawo:

 a. wglądu do swoich danych w Bazach Danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z bazy danych Platformy poprzez:

- stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojej Nazwy użytkownika i hasła,

- przesłanie maila na adres e-mail: redakcja@namyslowianie.pl , pod warunkiem, że adres e-mail jest tożsamy z podanym podczas Rejestracji,

- wysłanie listu poleconego na adres Wydawcy lub Redakcji,

 b. dowolnej liczby zmian własnego hasła tak, aby znane było tylko Użytkownikowi,

 c. wyrejestrowania się z Portalu w każdym momencie.

2. Użytkownik ma obowiązek:

a. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

b. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,

c. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,

d. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora,

e. ochrony przed innymi osobami Nazwy użytkownika oraz hasła,

f. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić Administratora w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,

g. zawiadomić niezwłocznie Właściciela / Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu lub treściach naruszających postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów,

h. dostarczyć Właścicielowi / Administratorowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel / Administrator przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.

3. Użytkownikowi nie wolno:

a. wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,

b. wprowadzać w błąd Wydawcę, Administratora, Użytkowników Portalu w zakresie przekazywanych danych,

c. zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,

d. udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach lub innych osobach, osobom trzecim,

e. udostępniać osobom trzecim treści (tekstu, zdjęć) do jakich uzyskał dostęp dzięki wykupieniu usługi Konto Premium,

f. publikować na Portalu informacji lub zdjęć, które:

- naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,

- naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,

- zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

- zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

- są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

 

XII. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1. Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Użytkownikom pomocy w ich problemach, w takim zakresie, w jakim system Portalu na to pozwala.

2. Właściciel / Administrator ma prawo:

a. czytać, blokować i usuwać z Portalu wszelkie informacje, wypowiedzi, komunikaty niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Użytkowników lub innych osób,

b. blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,

c. zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika do Portalu bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa,

d. rozwiązać umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie Użytkownika naruszającego prawo, dobre obyczaje lub Regulamin lub poprzez usunięcie z systemu Użytkownika, który przez okres 24 miesięcy z niego nie korzystał (usunięcie w tym trybie nie wymaga powiadomienia Użytkownika),

e. dokonywać zmian warunków użytkowania Portalu, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności Portalu oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.

3. Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Portalu, a w szczególności:

a. zmian wyglądu stron Portalu,

b. zmian funkcji stron Portalu,

c. zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,

d. zmian sposobów prezentacji na Portalu treści opublikowanych na Portalu przez użytkowników.

4. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela / Administratora może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

5. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Portalu.

6. Użytkownik przyjmując do wiadomości niniejszy Regulamin przyznaje Właścicielowi / Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych przez Użytkownika w Portalu w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Portalu, zgodnie z tym Regulaminem lub właściwymi Regulaminami dla Usług – stron Portalu.

 

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.

2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Użytkownicy Portalu.

4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Portalu, nie narusza postanowień umowy. Właściciel / Administrator nie odpowiada za treści opublikowane na stronach dostępnych przez Portal lub pod adresami znajdującymi się na stronach Portalu.

5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

a. treści opublikowane przez Użytkowników - z wyjątkiem treści publikowanych przez Redakcję,

b. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,

c. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

d. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,

e. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela / Administratora.

6. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

a. wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności,

b. powstałe w wyniku braku dostępu do Portalu lub utraty informacji, treści, również wprowadzanych przez Użytkowników, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu lub ingerencji osób trzecich,

c. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Portalu,

d. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.

7. Umieszczone na Portalu informacje, oprogramowania, oferowane produkty i usługi, mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel nie odpowiada; poza przypadkami, które są regulowane przez odrębne umowy o świadczenie usług oferowanych na stronach Portalu.

8. Właściciel / Administrator nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na stronach Portalu informacji, instrukcji lub udostępnianych oprogramowań.

9. Na Portalu mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez firmy inne niż Właściciel / Administrator. Ze względu na brak możliwości wpływu na zawartość lub też sposób korzystania z tych witryn, Właściciel / Administrator nie może być i nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób ich wykorzystywania.

10. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych poprzez Portal; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.

11. Redaktor naczelny odpowiada za treści publikowane prze Redakcję.

 

XIII. Ochrona i przetwarzanie danych użytkownika

1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora.

2. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie Administrator i ewentualnie osoby przez niego do tego upoważnione. Mają one obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.

3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6. Jeżeli Właściciel otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

7. Jeżeli Właściciel uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

8. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną:

  - oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Nazwa użytkownika), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji,

  - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

  - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Właściciel może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w pkt., 8 powyżej, które są:

   - niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, za zgodą Użytkownika,

   - niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w pkt. 11 poniżej,

   - dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

11. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

12. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 11 powyżej.

 

XIV. Ochrona prywatności

1. Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy:

   - Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących go danych,

   - jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

   - jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

   - jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby Użytkownika, którego dane dotyczą.

2. Zgoda, o której mowa, w pkt. 1., może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby - Użytkownika, którego dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w pkt. 1. a jest niemożliwe, Właściciel może przetwarzać dane bez zgody tej osoby - Użytkownika, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

4. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.

5. Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych Usług.

6. Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

7. Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, a także które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii. Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

8. Integralną częścią regulaminu jest Polityka prywatności.

 

XV. Prawo własności intelektualnej / ochrona znaku towarowego

1. Właściciel / Administrator udostępniając Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.

2. W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę a także materiały wideo. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.

4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

5. Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej informacji jak i innych formach prezentacji Portalu.

7. Prawo do znaku towarowego Namyslowianie.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.

8. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Portalu a Użytkownikiem z chwilą zawarcia Umowy.

2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu.

3. Postanowienia inne niż zawarte w Regulaminie, które mają wiązać Strony Umowy, muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.

4. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) - 183 (15) kpc) oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

5. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.

6. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują.

7. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.