Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Podleśniczy

Termin oferty pracy: 
wtorek, 20. luty 2024

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA NAMYSŁÓW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODLEŚNICZEGO

1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów ul. Marii Curie – Skłodowskiej 14a, 46-100 Namysłów telefon: 77 419 05 05

2. Warunki zatrudnienia:

 • a) stanowisko pracy: podleśniczy,
 • b) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • c) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • d) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2024 r.,
 • e) miejsce wykonywania pracy – teren leśnictwa w Nadleśnictwie Namysłów wskazany w umowie o pracę,
 • f) system wynagradzania zgodny z zasadami wynagradzania określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie stanowisk, stopni służbowych i zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz.U. z 2023 r. poz.2222)

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 • a) wykształcenie leśne – minimum średnie,
 • b) minimum roczny staż pracy w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych,
 • c) umiejętność obsługi rejestratora,
 • d) znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań, str. 2
 • e) znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, obowiązujących w Lasach Państwowych,
 • f) prawo jazdy kat. B oraz gotowość do dysponowania samochodem prywatnym do celów służbowych,
 • g) pełna zdolność do czynności prawnych,
 • h) korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.

4. Wymaganie fakultatywne:

 • a) zdany egzamin do służby leśnej,
 • b) ukończone kursy zawodowe i szkolenia, inne uprawnienia przydatne na stanowisku objętym rekrutacją,
 • c) predyspozycje osobowe: sumienność, dokładność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Zakres obowiązków na stanowisku:

Podleśniczy pomaga leśniczemu w realizacji całokształtu jego zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Do obowiązków podleśniczego należy w szczególności wykonywanie prac w zakresie:

 • a) hodowli i ochrony lasu oraz ochrony przyrody,
 • b) ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych,
 • c) ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku nadleśnictwa,
 • d) dokonywania obmiarów robót i odbiórki drewna,
 • e) wykonywania czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • f) kontroli przebiegu prac wykonywanych przez zakłady usług leśnych,
 • g) udziału w przedsięwzięciach dotyczących promocji Lasów Państwowych,
 • h) obsługi rejestratora leśniczego,
 • i) pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności leśniczego.

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku zostanie określony w zakresie czynności i obowiązków. str. 3

6. Wymagane dokumenty:

 • a) CV opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail),
 • b) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 • c) oświadczenie - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze,
 • d) kwestionariusz osobowy jednolity dla wszystkich kandydatów - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze,
 • e) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.45 ustawy o lasach załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze,
 • f) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem,
 • g) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • a) wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail oraz numerem kontaktowym należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego”:
  • - osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów w godz. 7.10-15.10
  • - przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: PGL LP Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14A 46-100 Namysłów
 • b) termin składania dokumentów: w terminie do 14 dni kalendarzowych od ukazania się na stronie internetowej Nadleśnictwa Namysłów,
 • c) wszystkie oferty będą otwierane i analizowane przez osoby upoważnione, należące do powołanej przez nadleśniczego komisji rekrutacyjnej,
 • d) aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Namysłów po terminie (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu nadleśnictwa) wskazanym w pkt. b), nie będą rozpatrywane ani zwracane nadawcy, tylko komisyjnie zniszczone, str. 4

8. Informacje dodatkowe:

 • a) Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po przeanalizowaniu ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia.
 • b) Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważnione jest stanowisko ds. pracowniczych – nr 77 419 05 05 wew.131
 • c) Nadleśnictwo nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.
 • d) Nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
Lokalizacja: