Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Stanowisko ds. księgowości podatkowej w UG Świerczów

Termin oferty pracy: 
piątek, 26. luty 2021

Świerczów - praca biurowa w UGWójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów.

Zobacz wymagania, zakres obowiązków jak i termin składania dokumentacji i podań o pracę.

Data rozpoczęcia pracy: 01. kwietnia 2021 roku.

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność – własna inicjatywa i obowiązkowość, sumienność, rzetelność, komunikatywność, systematyczność, obiektywizm, wysoka kultura osobista, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej, umiejętność pracy
  w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym znajomość obsługi komputera
  wobszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;
 4. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności;
 5. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku ds. księgowości podatkowej w szczególności wynikających z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy;
 7. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z osobami fizycznymi, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych podatków i opłat,
 2. dokonywanie analizy stanu zaległości, w tym podejmowanie czynności informacyjnych wobec zobowiązanych, bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających
  w zobowiązaniach oraz kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. współpraca z komornikami oraz innymi organami w sprawie windykacji należności,
 5. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych,
 6. miesięczne uzgadnianie sald i prowadzenie inwentaryzacji kont,
 7. uzgadnianie miesięcznych wpływów podatkowych zaewidencjonowanych w ewidencji szczegółowej z ewidencją analityczną i syntetyczną,
 8. sporządzanie i wysyłanie postanowień o zarachowaniu,
 9. terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat powstałych na kontach podatkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wraz ze stosownymi dokumentami (fakturami) składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego
  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 13. sporządzanie decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie zarejestrowanych wniosków,
 14. obsługa interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1
  do ogłoszenia);
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na stanowisku
  ds. księgowości podatkowej (zał. Nr 3 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał.
  Nr 7 do ogłoszenia);
 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

 • osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,
 • przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów”.

Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.