III sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
29.12.2014 - 15:00

III sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Pokój

dnia 29. grudnia 2014 r. o godz.14:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  • b) uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy
  • c) uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  • d) ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji
  • e) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
  • f) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  • g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015
  • h) wieloletniej prognozy finansowej
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji
Podobne wydarzenia: