Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

IV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
29.01.2015 - 13:00

IV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się dnia 29. stycznia 2015 roku o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  2) uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
  3) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  4) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  6) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie,
  8) przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów,
  9) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2015 roku,
  10) określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów,
  11) przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno,
  12) przyjęcia stanowiska Rady wobec zamiaru likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie,
  13) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2015-2017,
  14) skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  15) skargi na kierownika i zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej.