IX sesja Rady Gminy Domaszowice

Data wydarzenia: 
01.09.2015 - 15:00

IX sesję Rady Gminy Domaszowice zwołano na 1. września 2015 roku.

Na sesji będzie mowa między innymi o bezrobociu w Gminie i o realizacji zadań oświatowych w latach 2014-2015.

IX sesja Rady Gminy Domaszowice odbędzie się o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o bezrobociu i rynku pracy na terenie gminy Domaszowice.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014 – 2015.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016 – 2019;
  2. zasięgnięcia od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
  3. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję od 2016 r. do 2019 r.;
  4. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
  5. zmiany uchwały Nr IV.12.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok;
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.