Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

V sesja Rady Gminy Domaszowice

Data wydarzenia: 
26.02.2015 - 14:00

V sesja Rady Gminy Domaszowice odbędzie się dnia 26. lutego 2015 roku o godz. 13:00

w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za 2014 r.
 8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego.
 9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach za rok 2014 oraz plany na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice;
  2. pozbawienia statusu pomnika przyrody;
  3. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o.;   
  4. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty;
  5. zmiany uchwały Nr IV.12.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok;
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 12. Wolne wnioski.    
 13. Zamknięcie obrad sesji.