V sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
26.03.2015 - 16:00

V sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się 26 marca 2015 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pokój
  b) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  c) określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających z opieki zdrowotnej
  d) ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
  e) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  f) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
  g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pokój
  h) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
  k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
  l) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów - dla Gminy Pokój
  m) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  n) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  o) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  p) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji
Podobne wydarzenia: