VI sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
30.04.2015 - 17:00

Tuż przed majówką odbędzie się VI sesja Rady Gminy Pokój. Wśród omawianych spraw do najistotniejszych dla nękanych podtopieniami mieszkańców należeć będa te dotyczące gospodarki melioracyjnej.

Zaplanowano również podjecie uchwała w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową traktującą o

śmierci siostry Anny Sonsalli i jej 16 podopiecznych. Tablica miała by zostać umieszczona przy stawie Zofii i upamiętniać zbrodnię dokonaną przez czerwonoarmistów. 16. lutego 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej odnaleźli leśną stodołę w której siostra Herais (Anna Sonsalla) ukrywała się wraz ze swoimi szesnastoma podopiecznymi z domu starców. Nie pozwolili im opuścić drewnianej stodoły którą oblali benzyną i podpalili.

Sesja odbędzie się 30. kwietnia  2015 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas V sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
  • uchylenia uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów - dla Gminy Pokój
  • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  • wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji