XII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
25.11.2015 - 12:00

XII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się 25. listopada 2015 roku o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
 • 1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
 • 2) nadania nazwy ronda,
 • 3) ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
 • 4) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
 • 5) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • 6) przystąpienia Gminy Namysłów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu,
 • 7) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
 • 8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • 9) zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie,
 • 10) zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie,
 • 11) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
 • 12) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 • 13) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
 • 14) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • 15) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • 16) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
 • 17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • 18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. 
 • Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" za 2014 r.
 • Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
 • Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 • Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.