Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - czerwiec 2016

Data wydarzenia: 
30.06.2016 - 15:00

Czy Radni udzielą absolutorium Wójtowi Gminy? Przedwakacyjna - XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie została zaplanowana na czwartek dzień 30. czerwca 2016 roku na godzinę 13:00. Obędzie się w Domu Kultury w Wilkowie.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  4. o zmianie uchwały Nr XIV.93.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom;
  5. o zmianie uchwały Nr II.3.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
  6. o zmianie uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego;
  7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków;
  8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  9. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  11. uchylenia uchwały Nr XXI/166/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
  12. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016 – 2019;
  13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie;
  14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie;
  15. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków;
  16. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków;
  17. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków”.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.