Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - czerwiec 2020

Data wydarzenia: 
25.06.2020 - 13:00

Gmina WilkówXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie odbędzie się w czwartek 25. czerwca 2020 r. Początek obrad zaplanowano na godzinę 11:00.

Miejscem spotkania będzie Domu Kultury w Wilkowie a porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2019 rok.
 6. Raport o stanie gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wilków za 2019 r.,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 r.,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2019 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków.
 18. Wolne wnioski i pytania.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
Gmina Wilków