Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XLIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
27.10.2010 - 14:00

Zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 27 października (środa) 2010 r. o godzinie 1200 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji oraz informacja bieżąca nt Namysłowskiego Centrum Zdrowia  SA.
 5. Informacja nt przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 oraz wynikach naboru do szkół.
 6. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-II kwartale 2010 r., stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, przygotowanie Wydziału  Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2010/2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.,
  • zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta