Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XLIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
10.11.2010 - 15:00

Zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 10 listopada (środa) 2010 r. o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad: 

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
4.Podsumowanie kadencji 2006 – 2010.
5.Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji oraz informacja bieżąca nt Namysłowskiego Centrum Zdrowia  SA.
6.Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu namysłowskiego za III kwartały 2010 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011.
  • zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego
  • z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
  • zmiany Uchwały Nr XXXVI/334/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2010 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zmiany uchwały Nr XXXVI/333/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
  • 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.,
  • zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu.

8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.Wolne wnioski i sprawy różne.
12.Zakończenie sesji.

 

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta