XV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
24.03.2016 - 12:00

XV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się 24. marca 2016 roku o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Józefowi Piniorowi,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  3) ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
  4) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2016 roku,
  5) ustalenia na terenie Gminy Namysłów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  7) nadania nazw ulicom,
  8) przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
  9) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice,
  10) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  11) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  12) prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów,
  13) opłaty prolongacyjnej,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. oraz ocena potrzeb.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów za rok 2015.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

Harmonogram Komisji Rady Miejskiej w Namysłowie przed sesją :

 1. 18-03-2016 r. (piątek), godz. 13:00 - Komisja Rewizyjna
 2. 21-03-2016 r. (poniedziałek), godz. 13:00 - Komisja Budżetowo-Gospodarcza
 3. 22-03-2016 r. (wtorek), godz. 11:30 - Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury
 4. 22-03-2016 r. (wtorek), godz. 14.00 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. 23-03-2016 r. (środa), godz. 13:00 - Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska