Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XVI sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
19.05.2016 - 14:00

30 uchwał mają podjąć namysłowscy radni na najbliższej sesji - w tym 2 budzące kontrowersje a dotyczące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z budową elektrowni wiatrowych.

XVI sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się w czwartek 19. maja 2016 roku o godzinie 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce,
  2) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu celem osiedlenia na terenie Gminy Namysłów,
  3) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej,
  4) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej,
  5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Kamiennej,
  6) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów,
  7) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
  8) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych,
  9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (Nowe Smarchowice),
  10) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (Smarchowice Wielkie),
  11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żaba na lata 2016-2022,
  12) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Brzezinka na lata 2016-2022,
  13) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Krasowice na lata 2016-2022,
  14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  22) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Led Pack Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Namysłowie,
  23) zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  24) powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  25) powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  26) powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  27) powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  28) powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, za rok 2015.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.