Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XVII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
28.11.2019 - 10:00

NamysłówSiedemnastą już sesję obecnej kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie zaplanowano na czwartek 28. listopada 2019 roku na godzinę 09:00.

Tradycyjnie obrady odbędą się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Merytorycznie - będzie m. in. o dodatkach dla nauczycieli i nagrodach dla sportowców.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok",
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  3) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  4) określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów,
  5) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  6) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  8) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (Kamienna),
  9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (Smarchowice Wielkie),
  10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków,
  11) zmiany uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych,
  12) nadania nazwy ulicy,
  13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1126 O w miejscowości Krasowice",
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2020 r.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.