Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XVIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
31.12.2019 - 10:00

Zwołano ostatnią w tym roku sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Spotkanie zaplanowano na sylwestrowy wtorek 31. grudnia 2019 roku na godzinę 10:00.

Najważniejszym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  5) uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok,
  12) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  13) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  14) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów-Objazda,
  15) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przebieg konkursu organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury,
  16) wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  17) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2020 roku,
  18) zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  19) zmiany uchwały w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów,
  20) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2019/2020,
  21) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
  22) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów”.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.