Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - wrzesień 2013

Data wydarzenia: 
09.09.2013 - 14:00

XXII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

odbędzie się

w dniu 9. września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie, w tym:

  1) obsadzenia mandatu radnego,

       a) złożenie ślubowania radnego;

  2) odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:

       a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

       b) przeprowadzenie tajnego głosowania,

       c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania;

  3) powołania komisji doraźnej w celu zbadania tzw. afery pożyczkowej,

  4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno",

  5) utworzenia jednoosobowej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością,

  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

  7) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,

  8) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Finansowego,

  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

 4. Informacja za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 5. Coworkingowa przestrzeń w mieście
  Klub Biznesu Biznes.Space


 6. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za 2012 r.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.

 9. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
Sesja rady miejskiej w Namysłowie