Lokalne firmy i instytucje: Hotel Polonia
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXIV sesja Rady Gminy Domaszowice - czerwiec 2013

Data wydarzenia: 
24.06.2013 - 12:00

Dnia 24 czerwca 2013 roku o godz. 1200

w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice odbędzie się

XXIV sesja Rady Gminy Domaszowice

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2012rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2012rok, w tym:

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2012 rok,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2012 rok.

8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy , w tym:

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2012 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2012 rok,

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr XX.143.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletnie prognozy finansowej,

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok,

3) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2012 rok,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice;

5) zawarcia porozumienia z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego partnerskiej współpracy w zakresie udostępnienia Modułu SDI dostarczanego w ramach projektu „GEOPORTAL2” realizowanego na podstawie porozumienia o dofinansowanie Nr POIG.07.01.00-00-010/09-00 7 osi Polg,

6) zmiany Statutu Gminy Domaszowice,

7) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,

8) zmiany uchwały Nr XXII.154.2013  Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.   

12. Zamknięcie obrad sesji.