XXIX sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
29.06.2009 - 14:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 rok,
  • zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Namysłów oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  • zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
  • zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  • przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Namysłów i sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów,
 4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej - Sp. z o.o. w Namysłowie za 2008 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

http://www.namyslow.eu/um/index.php?option=com_content&view=article&id=1245:zawiadomienie-o-zwoaniu-xxix-sesji-rady-miejskiej-w-namysowie&catid=32&Itemid=476