Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXVII sesja Rady Gminy Pokój - listopad 2013

Data wydarzenia: 
29.11.2013 - 16:00

XXVII sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się 29.  listopada 2013 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

b)   zasad usytuowania na terenie Gminy Pokój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych

c)   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

d)   określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

e)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

f)   uchylenia uchwały nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

g)   zmiany budżetu gminy na 2013 r.

h)   wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji