Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
11.09.2014 - 14:00

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się

dnia 11. września 2014 roku o godz. 12:00

w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Porąbka,
  3. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  4. przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Głuszynie,
  5. wyrażenia następczej zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Namysłowie,
  6. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
 4. Informacja za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Namysłów w latach 2012-2013.
 6. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2013 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.