Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXX sesja Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014

Data wydarzenia: 
24.02.2014 - 16:00

XXX sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się dnia 24. lutego 2014 roku o godz.15.00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat realizacji planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
  • utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  • uchylenia uchwały nr XXIV/229/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
  • uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2014-2016
  • wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  • zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji