Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XXXII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
29.10.2009 - 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 29 października 2009 r. (czwartek) o godz. 1200 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.  
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  • zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  • zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  • ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009,
  • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na wykonanie prac remontowo-budowlanych w otoczeniu szpitala przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  • zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów”,
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  • skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  • skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  • uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Namysłów w drodze darowizny.
 4. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk