XXXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
25.11.2009 - 13:00

Zawiadomienie

Zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 25 listopada (środa) 2009 r. o godzinie 1200 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Informacja bieżąca nt. funkcjonowania NZOZ.
 5. Sytuacja finansowa SP ZOZ za trzy kwartały 2009r.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu namysłowskiego za III kwartały 2009r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010;
  • uchwalenia  „Programu współpracy powiatu namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2010 rok”;
  • zmiany uchwały nr XI/121/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007r. dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania;
  • zmiany uchwały Nr XXV/247/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2009r. dla Powiatu Namysłowskiego;
  • zaopiniowania projektu  uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach;
  • Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
   Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
   Pomoc drogowa Marcińczak
   Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

  • zmiany uchwały nr XXXII/299/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Namysłowskiego;
  • Zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2009 roku;
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Domaszowice;
  • udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie.
  • zmiany w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2009r.;
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta