XXXIII sesja RG Domaszowice - 2018

Data wydarzenia: 
26.03.2018 - 15:00

XXXIII sesja Rady Gminy Domaszowice odbędzie się 26. marca 2018 roku godzinie 13:00 w w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za rok 2017.
 8. Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za 2017r.
 10. Informacja nt. stanu dróg powiatowych i gminnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  2. podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  3. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu;
  4. zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  7. zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok;
  9. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.    
 14. Zamknięcie obrad sesji.