Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XXXIV sesja Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014

Data wydarzenia: 
27.06.2014 - 16:00

XXXIV sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się 27. czerwca 2014 roku o godzinie 14:00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2013 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2013 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
  b) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej Statutu
  c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji
Organizator: