Lokalne firmy i instytucje: Rodzinna
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXXIV sesja Rady Miejskiej Namysłowa

Data wydarzenia: 
28.01.2010 - 12:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2010 r. (czwartek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy na 2010 rok,
  • zaciągnięcia kredytu,
  • zaciągnięcia pożyczki,
  • zaciągnięcia pożyczki,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" Spółki z o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010,
  • Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2010 r.
  • Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,
  • uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 4. Przyjęcie rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk