Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXVI sesja RG Pokój - 2018

Data wydarzenia: 
28.03.2018 - 17:00

XXXVI sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się 28.  marca 2018 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  • podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
  • zmiany budżetu gminy na 2018 rok
  • wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji