XXXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie

Data wydarzenia: 
09.10.2014 - 15:00

XXXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie

odbędzie się w czwartek 9. października 2014 roku o godzinie 13:00

w Domu Kultury w Wilkowie.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok;
  • o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
  • uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013-2015;
  • wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jakubowicach stanowiącej własność Gminy Wilków.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.