Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
31.03.2010 - 14:00

Zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 31 marca (środa) 2010 r. o godzinie 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji.
 5. Sprawozdanie z pracy opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka w Namysłowie za rok 2009.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego w roku 2009.
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za rok 2009.
 8. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2009 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego da osób stosujących przemoc w rodzinie”,
  • zmiany uchwały Nr XXXVI/333/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje w 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.
  • zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia …… do „programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2007-2015,
  • załatwienia skargi z dnia 23 stycznia 2010 r. na działalność Starosty i Zarządu Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2010 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta