XXXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie

Data wydarzenia: 
13.11.2014 - 10:00

XXXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie

odbędzie się 13. listopada 2014 roku o godzinie 10:00

w Hotelu-Restauracji „Markus” w Bierutowie przy ulicy Jesionowej 2.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
  • o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  • o zmianie uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2015 rok;
  • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  • uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
  • wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jakubowicach stanowiącej własność Gminy Wilków;
  • załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Podsumowanie kadencji 2010 – 2014.
 11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.