Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XI sesja Rady Gminy Pokój 2019

Data wydarzenia: 
20.11.2019 - 16:00

PokójZapowiedziano kolejną sesję Rady Gminy Pokój.

Zaplanowano na niej podjęcie aż 17 uchwał w tym m. in. o przystąpieniu Gminy Pokój do spółki PKS w Kluczborku czy o udzieleniu Stowarzyszeniu Nad Rzeką długoterminowej pożyczki.

XI sesję Rady Gminy Pokój zwołano na dzień 20. listopada 2019 roku na godzinę 15:00 do sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas X sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
 10. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
 11. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów

c) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

d) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o.

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój

g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

i) uchylenia uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

j) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

k) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty

l) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój

m) udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką

n) opłaty targowej

o) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

p) zmiany budżetu gminy na 2019 rok

q) wieloletniej prognozy finansowej

14. Zapytania i wnioski mieszkańców

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space
Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

16. Zakończenie sesji

Pokój