Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XII sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
18.12.2019 - 16:00

Gmina PokójZwołano XII sesję Rady Gminy Pokój na której będzie między innymi uchwalana stawka za usługi cmentarne oraz stawka za śmieci.

Radni będą też decydować o przystąpieniu Gminy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej będącego stowarzyszeniem integrującym ale i lobbującym na rzecz samorządów wiejskich.

W powiecie namysłowskim do tej organizacji przynależy już Gmina Świerczów.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space
Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl

Sesja odbędzie się w środę 18. grudnia 2019 roku o godz. 15:00 tradycyjnie w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2019 rok
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 9. Sprawozdanie z działalność Komisji Budżetowej za 2019 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój
  • b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój
  • c) zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 listopada 2019 r.
  • d) przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  • e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  • f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
  • g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój”
  • h) ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój
  • i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • j) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • k) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
  • l) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2020
  • m) wieloletniej prognozy finansowej
 13. Zapytania i wnioski mieszkańców
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 15. Zakończenie sesji
Gmina Pokój