XX sesja Rady Gminy Pokój - sierpień 2016

Data wydarzenia: 
11.08.2016 - 17:00

XX sesja Rady Gminy Pokój odbędzie w czwartek 11. sierpnia 2016 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy
  2. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
  5. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  6. zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  7. wieloletniej prognozy finansowej
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców
 7. Zakończenie sesji
Organizator: