Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28 lutego 2013 r.

Data wydarzenia: 
28.02.2013 - 14:00

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.


 


 


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.


3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.


4. Interpelacje radnych.


5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.


6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.


7. Ocena funkcjonowania oświaty za 2012 rok – strona budżetowa, w tym:


1) informacja Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminyw Wilkowie,


2) dyskusja.


8. Podjęcie uchwał w sprawie:.


1) o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok,


2) o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,


3) wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,


4) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnymi sołtysom,


5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków,


6) o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków,
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space


7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2013 roku,


8) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,


9) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie,


10) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie.


9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.


10. Zapytania i wolne wnioski.


11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.


12. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.


 


 


Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kowalczyk