Lokalne firmy i instytucje: Stihl Namysłów
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXIII sesja Rady Gminy Domaszowice - maj 2013

Data wydarzenia: 
23.05.2013 - 12:00

Dnia 23 maja 2013 roku o godz. 1200

w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice

odbędzie się

XXIII sesja Rady Gminy Domaszowice

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja na temat stanu dróg powiatowych i gminnych.

8. Analiza stanu bezpieczeństwa – Państwowa Komenda Policji.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XXII.156.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) likwidacja gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach;

3) Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach;

4) zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice;

6) zmiany uchwały Nr XX.143.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletnie prognozy finansowej.

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.