XXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego - sierpień 2016

Data wydarzenia: 
30.08.2016 - 15:00

Kolejna w tym miesiącu Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się we wtorek 30. sierpnia 2016 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.
 4. Wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwal w sprawie:
  • a) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 — 2025,
  • b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r.,
  • c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r.,
  • d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Sw. Mikołaja w Wilkowie,
  • e) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i sprawy różne.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 13. Zakończenie sesji.