XXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
24.06.2009 - 12:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ.
 5. Informacja o funkcjonowaniu oświaty  w roku szkolnym 2008/2009.
 6. Polityka informacyjna Powiatu Namysłowskiego.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”,
  • zmiany uchwały Nr XXV/247/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2009 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie,
  • utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie,
  • nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Namysłowie,
  • zmiany Uchwały Nr XIII/144/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 marca 2008 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego,
  • zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2009 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2009 roku.
  • zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.