Polecane firmy: Taxi Namysłów Henryk Kyc
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXXI Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
23.09.2009 - 12:00

Zawiadomienie


Zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 23 września (środa) 2009 r. o godzinie 1200 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Wystąpienie Wojewody Opolskiego na temat oceny szkód powodziowych w  powiecie namysłowskim.
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Namysłowskiego za I półrocze 2009r.
 6. Informacja bieżąca nt. funkcjonowania SP ZOZ.
 7. Informacja na temat realizacji budżetu SPZOZ- w likwidacji za I półrocze 2009r.
 8. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego.
 9. Informacja na temat realizacji budżetu powiatu  za I półrocze 2009r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków
  • zmiany uchwały Nr XXIV/244/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.,
  • wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego,
  • wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Norwida,
  • wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Braterskiej,
  • zatwierdzenia korekty skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2008r.,
  • zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku,
  • Zmiany w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów w 2009 roku,
  • Zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2009 roku.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.
 16.  

Przewodniczący

Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta