Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
30.12.2009 - 12:00

Zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 30 grudnia (środa) 2009 r. o godzinie 1200 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Informacja bieżąca nt. funkcjonowania NZOZ.
 5. Raport  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu namysłowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia udziału powiatu namysłowskiego w realizacji projektu pn. „ Wzrost kompetencji społecznych gwarantem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
  • zmiany uchwały Nr XXV/247/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2009 r. dla powiatu namysłowskiego;
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2010;
  • zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2009 r.;
  • zmiany w budżecie w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków w 2009 r.;
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2009 r.;
  • o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej zbycia w drodze przetargu nieruchomosci rolnych połozonych w Namyslowie i Józefkowie;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/299/2009 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatu namysłowskiego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta