XXXVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
24.02.2010 - 13:00

Zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 24 lutego (środa) 2010 r. o godzinie 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie Medalu Złotego Za Długoletnią Służbę przez Wojewodę Opolskiego.
 4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 5. Informacją bieżącą nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2009
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin powiatu namysłowskiego za rok 2009.
 8. Informacja nt wspierania kultury i sportu na terenie Powiatu Namysłowskiego w roku 2010.
 9. Informacja nt funkcjonowania lecznictwa ambulatoryjnego w roku 2009.
 10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
 11. o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2009.
 12. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na realizację w 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.,
  • określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2010 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2010 r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów,
  • zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.
  • plan pracy Komisji Rewizyjnej,
  • plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  • plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  • plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury,
  • plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta